Natječaj za sufinanciranje športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. (Narodne novine, broj 119/16), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini.