EU suradnja

Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona u prosincu 2009. godine Europska unija dobila je prvi put posebne ovlasti na području športa. Preciznije, EU je dobila nadležnost za podupiranje, koordiniranje i dopunjavanje djelovanja država članica Člankom 165. Ugovora o funkcioniranju Europske unije istaknuto je da Unija pridonosi promidžbi europskoga športa, vodeći pritom računa o specifičnoj prirodi športa, njegovim strukturama koje se temelje na dobrovoljnim aktivnostima te njegovoj društvenoj i obrazovnoj ulozi. Nadalje, utvrđeno je da će Unija djelovati u smjeru: a) razvijanja europske dimenzije u športu, promicanja pravednosti i otvorenosti na športskim natjecanjima te suradnje tijela nadležnih za šport; b) zaštite tjelesnog i moralnog integriteta športaša i športašica, osobito onih najmlađih. Također, odredbe Ugovora omogućuju da EU u području športa djeluje jedinstveno u odnosu na treće zemlje i prema međunarodnim organizacijama, osobito s Vijećem Europe.

Prva službena sjednica Vijeća EU-a za šport (sastanak ministara za šport) održala se 10. svibnja 2010. Iste godine u rujnu šport se i službeno našao u nazivu konfiguracije Vijeća EU-a - Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i šport. Ministri nadležni za šport sastaju se obično dva puta godišnje na sastancima u Bruxellesu te dodatno na neformalnome ministarskom sastanku najčešće u zemlji koja trenutno predsjeda EU-om. Rasprave i dokumenti pripremaju se na nižoj tehničkoj razini u sklopu Radne skupine Vijeća za šport u kojoj sudjeluju nacionalni predstavnici iz Stalnih predstavništva država članica pri EU u Bruxellesu. Športske politike i dalje su u nadležnosti država članica, što znači da EU ne može donositi pravno obvezujuće akte kojima se zahtijeva da države članice usklade svoje zakone i propise u području športa. Europski parlament i Vijeće donose poticajne mjere te Vijeće na prijedlog Europske komisije donosi preporuke u području športa. Uz navedeno, ministri donose i različite zaključke o, primjerice, jačanju sustava športa temeljenih na činjenicama iz studenoga 2012., o dvojnim karijerama športaša iz svibnja 2013., o ravnopravnosti spolova u športu iz svibnja 2014. i dr. 

Temelji za športsku politiku EU-a stvoreni su pripremom Bijele knjige o sportu iz 2007. i Akcijskim planom "Pierre de Coubertin". Prvi dokument Europske komisije nakon stupanja na snagu Lisabonskoga ugovora bila je Komunikacija "Razvoj europske dimenzije u sportu" iz siječnja 2011. kojom se predlažu određene aktivnosti u području društvene uloge športa, ekonomske dimenzije i organizacije športa. Vijeće EU-a u svibnju iste godine usvojilo je prvi Plan rada Europske unije u području sporta  (2011. - 2014.). 

U studenome 2013. usvojene su prve Preporuke u području sporta o promicanju tjelesnih aktivnosti korisnih za zdravlje (HEPA).   

Drugi Plan rada Europske unije u području sporta (2014. - 2017.) usvojen je u svibnju 2014. Novim radnim planom uspostavljeno je pet novih stručnih skupina u kojima dobrovoljno sudjeluju stručnjaci koje su imenovale države članice. Stručne skupine bave se sljedećim temama: sprječavanjem namještanja utakmica, dobrim upravljanjem u športu, ekonomskom dimenzijom športa, tjelesnim aktivnostima za poboljšanje zdravlja (HEPA) i razvojem ljudskih resursa u športu.