Nacionalno vijeće za šport

Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za sport, sukladno članku 4. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) ima predsjednika i dvanaest članova, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski sabor svake dvije godine imenuje po šest članova Nacionalnog vijeća za sport, a predsjednika imenuje svake četiri godine.

Djelokrug i način rada Nacionalnog vijeća za sport propisat će se Poslovnikom o radu Nacionalnog vijeća za sport.

Zadaci Nacionalnog vijeća za sport:

 • raspravlja o pitanjima od značaja za sport te predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje sporta
 • daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske o nacrtu prijedloga Nacionalnog programa sporta
 • daje mišljenje o prioritetnim projektima, elaboratima i studijama koje će se financirati u sustavu javnih potreba u sportu
 • utvrđuje smjernice za izradu propisa o kategorizaciji sportaša
 • daje mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u sportu i predlaže uvjete koje moraju ispuniti ustanove za osposobljavanje kadra u sportu
 • utvrđuje smjernice za izradu propisa koji se odnose na izgradnju i kategorizaciju sportskih građevina na razini države
 • daje mišljenja i preporuke na nacrte prijedloga propisa koji se odnose na sport
 • daje mišljenje o nacrtu prijedloga mreže sportskih građevina
 • na traženje ministarstva nadležnog za poslove sporta daje prethodno mišljenje o postojanju interesa za prijem u hrvatsko državljanstvo fizičke osobe u sustavu sporta koji je strani državljanin,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o sportu i drugim propisima.

Sastav Nacionalnog vijeća za sport

Temeljem Odluke Hrvatskog sabora o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za sport, KLASA 021-13/14-07/19 od 4. srpnja 2014. godine,  trenutni sastav Nacionalnog vijeća za sport je sljedeći:

 1. PREDRAG SLOBODA – predsjednik
 2. DANIRA BILIĆ – članica
 3. HARIS PAVLETIĆ – član
 4. DUBRAVKO ŠIMENC – član
 5. GORDAN KOŽULJ – član
 6. NIKOLA PILIĆ – član
 7. KATICA ILEŠ – članica

 

 

Informacije o održanim sjednicama tijekom 2017. godine

Tijekom 2017. godine održane su dvije sjednice Nacionalnog vijeća za sport, dana 22. rujna 2017. i 23. listopada 2017. godine.

Informacije o sjednicama Nacionalnog vijeća za sport u 2017. godini.

 

Informacije o održanim sjednicama tijekom 2018. godine

Informacija o sjednici Nacionalnog vijeća za sport održanoj 23. ožujka

Informacija o sjednici Nacionalnog vijeća za sport održanoj 23. travnja

Informacija o sjednici Nacionalnog vijeća za sport održanoj 21. svibnja

Informacija o sjednici Nacionalnog vijeća za sport održanoj 29. lipnja 

 

 

Kontakt:

Nacionalno vijeće za sport
Središnji državni ured za šport
Savska cesta 28/I, 10 000 Zagreb
e-pošta: nv-sport@sdus.hr