Nacionalno vijeće za šport

Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za sport, sukladno članku 4. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) ima predsjednika i dvanaest članova, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski sabor svake dvije godine imenuje po šest članova Nacionalnog vijeća za sport, a predsjednika imenuje svake četiri godine.

Djelokrug i način rada Nacionalnog vijeća za sport propisat će se Poslovnikom o radu Nacionalnog vijeća za sport.

Zadaci Nacionalnog vijeća za sport:

  • raspravlja o pitanjima od značaja za sport te predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje sporta
  • daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske o nacrtu prijedloga Nacionalnog programa sporta
  • daje mišljenje o prioritetnim projektima, elaboratima i studijama koje će se financirati u sustavu javnih potreba u sportu
  • utvrđuje smjernice za izradu propisa o kategorizaciji sportaša
  • daje mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u sportu i predlaže uvjete koje moraju ispuniti ustanove za osposobljavanje kadra u sportu
  • utvrđuje smjernice za izradu propisa koji se odnose na izgradnju i kategorizaciju sportskih građevina na razini države
  • daje mišljenja i preporuke na nacrte prijedloga propisa koji se odnose na sport
  • daje mišljenje o nacrtu prijedloga mreže sportskih građevina
  • na traženje ministarstva nadležnog za poslove sporta daje prethodno mišljenje o postojanju interesa za prijem u hrvatsko državljanstvo fizičke osobe u sustavu sporta koji je strani državljanin,
  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o sportu i drugim propisima.

Kontakt:

Nacionalno vijeće za sport
Središnji državni ured za šport
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
e-pošta: nv-sport@sdus.hr